ขอโช ค หลวงพ่อทันใจ ก็อะไรก็สมหวัง

ขอโช ค หลวงพ่อทันใจ ก็อะไรก็สมหวัง

ก ร าบสาธุหลวงพ่อทันใจ โ ช ค ล าภมาไวอ ธิษฐ านอะไร สมดั่งใจหวัง

อีกหนึ่งเ รื่ อ งร าวความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเจอมากับตัว หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่า

เป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิษฐ าน เห็นทันตาเห็นทันใจขอพรเพียงไม่กี่วัน หลวงพ่อทันใจ

อยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงให ม่มากว่า 1,400 ปี

และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้

การสร้ างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้ างพระพุทธรูปอื่น

กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ตลอดจนการบรรจุวัตถุ

มงคลสิ่งของมีค่ าไว้ ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น

จะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย

โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้ างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้ างพระเจ้าทันใจ ที่มีพระพุทธลักษณะ

ต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน

พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติศัพท์ของความสำเร็จจากการอ ธิษฐ านมากที่สุด

ทั้งในเรื่่องของการขอโช คลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการลุ้ น โ ช ค

โดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอน

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบ าน แล้วประสบความสำเร็จ

และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน แต่การอ ธิษฐ านขอพรต่อสิ่งใดนั้น

บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี หรือสิ่งที่เร ามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เ รื่ อ งร าวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤnธิ์ผลได้หรือไม่

วิธีบน ขอพรจาก หลวงพ่อทันใจ การอ ธิษฐ าน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป

(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว) และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อ ธิษฐ านขอพร คือ ขอได้เพียง อย่ างเดียว

ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบ นบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากร าบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากร าบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

ข้อมูลjitpensook